filter-transparant

ALGEMENE VOORWAARDEN

 


Definities

In deze algemene voorwaarde worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Opdrachtnemer: Hilde Streuper, Filter C
2. Opdrachtgever: de cliënt van de opdrachtnemer
3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

 
Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de opdrachtnemer verleende diensten of geleverde zaken blijven te allen tijde uitsluitend bij de opdrachtnemer berusten. De opdrachtgever is niet gerechtigd de ontwikkelde en gebruikte materialen, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor andere doeleinden of openbaar te maken, tenzij hierover met de opdrachtnemer is overlegd en deze hiervoor toestemming heeft gegeven.


Vertrouwelijkheid/geheimhouding

De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.
Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht, ter bescherming van de opdrachtgever.


Aanbiedingen en offertes

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Met tijdig wordt bedoeld binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn. In geval van overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten en of uit de vertraging voortkomende extra kosten, conform de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. De door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend: ze zijn geldig gedurende vier weken na de dagtekening ervan. Opdrachtnemer is slechts aan die offerte gebonden die door de opdrachtgever schriftelijk binnen de termijn wordt bevestigd.

De overeenkomst komt tot stand, hetzij zodra de opdrachtgever het aanbod van de opdrachtnemer heeft geaccepteerd; hetzij doordat de opdrachtnemer het voorstel of de uitnodiging van de opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst heeft aanvaard en overeenstemming is bereikt over de condities. 


Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzichten en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze bepaling draagt het karakter van een inspanningsverplichting, hetgeen betekent dat het resultaat niet wordt gegarandeerd.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst uitbesteden aan een andere vakbekwame collega. Het betrekken of inschakelen van derde ter uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend na uitdrukkelijke onderlinge instemming.
De wijziging mag de kwaliteit en de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.


Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dientengevolge aanpassen.
Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het beoogde tijdstip van voltooiing kan worden beïnvloed door tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging leidt tot meerwerk dan zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd en in rekening gebracht.
Opdrachtnemer houdt zich het recht voor rijden de duur van de training de samenstelling ervan aan de gewijzigde inzichten aan te passen.

 
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd indien een de partijen van mening is dat uitvoering redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. Zulks dient tijdig en met opgaaf van redenen, schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. Wanneer door de opdrachtgever wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, dan heeft de opdrachtnemer recht op financiële compensatie. Indien een der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de ander, dan is de ander gerechtigd de gesloten overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Hieronder dient ook te worden verstaan: faillissement, het verliezen van de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen, het aanvragen van surseance van betaling of het staken van de bedrijfsvoering. Het vorenstaande laat onverlet het recht van e ander om nakoming of vervangende en/of aanvullende vergoeding te vorderen.

 
Ziekte en vervanging

Opdrachtnemer kan in overmacht situaties, waaronder ziekte, de training of coaching afzeggen. Partijen verplichten zich dan in gezamenlijk overleg een nieuwe datum te bepalen waarop de training of coaching doorgang kan vinden, zonder dat dit financiële consequenties heeft. Opdrachtnemer is gerechtigd in overmacht situaties een vervanger aan te wijzen, mits deze beschikbaar en bekwaam is.


Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van het training- of coachingstraject. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor het starten van het traject wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het trainings- of coachingstraject wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
In overleg met de opdrachtnemer kan de opdrachtgever bij ziekte of overmacht een plaatsvervanger naar een trainings- of coachingstraject sturen.

 
Doorgang van activiteiten

Een activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende aanmeldingen zijn. Opdrachtnemer bepaalt wanneer daar sprake van is. Opdrachtnemer beslist uiterlijk twee weken voor aanvangsdatum van een activiteit voer het al dan niet doorgaan van deze activiteit. Opdrachtnemer behoudt echter het recht om dit besluit te verschuiven naar één week voor de geplande aanvangsdatum. De opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien een activiteit geen doorgang heeft, zal restitutie van reeds betaalde deelnemersgelden binnen 14 dagen plaatsvinden. Indien de opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, heeft de opdrachtgever het recht de inschrijving kosteloos te annuleren.


Betaling

Opdrachtgever wordt verzocht binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling te verrichten. De helft van het factuurbedrag wordt gezonden voor aanvang van het trainings- of coachingstraject en de andere helft gedurende het trainings- of coachingstraject, ongeveer halverwege het traject. Bij niet tijdige betaling [binnen 30 dagen na factuurdatum] is 2% rente per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum en redelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 


Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van de door haar niet in acht nemen van de nodige zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs mag . Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waartoe haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen recht op uitkering geeft.


Klachten

Opdrachtnemer doet haar uiterste best om de training/coaching naar ieders wens te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat een opdrachtgever niet geheel tevreden is over een trainings- of coachingstraject. Indien gewenst kan opdrachtgever een klacht kenbaar maken.

 

Filter C is geregistreerd bij CRKBO.

crkbo

© 2020 Filter C